Korporátní právo

Svým klientům z řad podnikatelů zajišťujeme kompletní právní servis v oblasti práva obchodních společností. V první řadě se jedná o založení všech typů obchodních společností (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost). Dále sem spadají změny obchodních společností, což znamená především převody obchodních podílů, převody akcií, odvolávání a jmenování jednatelů, představenstev, dozorčích a správních rad, statutárních ředitelů, změny sídla, změny názvu, změny předmětu podnikání, změny výše základního kapitálu apod. Rovněž se sem řadí specifická skupina přeměn obchodních společností, které jsou prezentovány především převody jmění na jediného společníka, odštěpením či sloučením jmění obchodních společností a dále pak změnami právní formy (např. ze s.r.o. na a.s.) atd.
  • zakládání obchodních společností - návrhy zakládacích listin a smluv, vyřizování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, smlouvy pro členy statutárních orgánů
  • komplexní obchodněprávní a pracovněprávní poradenství jak při vzniku, tak i dalším fungování obchodní společnosti
  • příprava předpisů pro optimální chod obchodní společnosti - např. smlouvy o výkonu funkce, pracovní smlouvy, interní právní předpisy
  • nastavení personálního systému v obchodní společnosti - statutární orgány, zaměstnanci a jejich pravomoc, působnost a způsob odměňování
  • právní poradenství při nakládaní s majetkem obchodní společnosti - převody akcií a podílů, právní due diligence, jakož i příprava potřebné související právní dokumentace
  • veškerá agenda související s obchodním rejstříkem
  • přeměny obchodní společnosti - fúze, změna právní formy, rozdělení či převod jmění na společníka, likvidace společnosti
  • právní služby v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx