Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce spadá do oblasti vymáhání pohledávek. Poskytujeme právní služby věřitelům při vymáhání dluhů vůči jejich dlužníkům, což je obvykle činnost složená z několika samostatných kroků. V první řadě posoudíme vymahatelnost pohledávky, dlužníka pak předžalobní upomínkou vyzveme k úhradě dluhu. Poté může následovat podání soudní žaloby o zaplacení dlužné částky, nebo podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Pokud dlužník věřiteli jeho dluh nezaplatí ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí, přijde na řadu exekuční návrh a soudní exekutor. Klientům věřitelům můžeme dojednat i výhodné odkoupení jejich pohledávek. Klienty věřitele zastupujeme v insolvenčním řízení, když proti jejich dlužníkům zpracujeme insolvenční návrh s návrhem na prohlášení konkursu, připravíme přihlášky jejich pohledávek do insolvenčního řízení. Své klienty v postavení věřitelů proto komplexně zastupujeme v celém procesu vymáhání pohledávek. Na druhou stranu poskytujeme právní služby i klientům, kteří se ocitnou v postavení dlužníků. Klientům v postavení dlužníků můžeme jejich dluh snížit, jeho zaplacení oddálit, nebo exekuční řízení vedené za účelem vymožení dluhu částečně nebo úplně zastavit. Pro klienty v postavení dlužníků, kteří mají více závazků u více věřitelů (předlužení, platební neschopnost) nabízíme řešení v podobě zpracování návrhu na oddlužení (osobní bankrot, společné oddlužení manželů).
Exekuce

Související právní pojmy:

Exekuční příkaz, usnesení o nařízení exekuce, vydání exekučního příkazu, pověření exekutora provedením exekuce, odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce, zástavní právo exekutorské, exekuční příkaz srážkami ze mzdy a jiných příjmů, exekuční příkaz přikázáním pohledávky, exekuční příkaz prodejem movitých věcí, exekuční příkaz prodeje nemovitosti, exekuční příkaz postižením závodu, exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění, dražební vyhláška, usnesení o příklepu, nejvyšší podání, předražek, usnesení o předražku, rozvrh, vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů, výživné, povinný, oprávněný, dlužník, věřitel, vlastník věci, exekuční návrh.

Insolvence, oddlužení, úpadek, konkurs, reogragnizace, přihláška pohledávky, usnesení o úpadku, výzva k přihlášení pohledávek, insolvenční správce, insolvenční soud, popření pohledávky, žlaoba na určení pravosti pohledávky, výše pohledávky, úrok z prodlení, vykonatelná, nevykonatelná, podmíněná, peněžitá, nepeněžitá, splatná, promlčená.
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx