O nás

Tým naší advokátní kanceláře tvoří dva právníci, kteří ke své práci přistupují profesionálně, pružně a poctivě. Podle zákona o advokacii se poskytováním právních služeb rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci. K řádnému poskytování právních služeb toho však patří daleko víc. Veškeré právní služby proto poskytujeme zodpovědně, diskrétně a s odpovídající úrovní odborných právních znalostí. Současně se však snažíme o navázání osobního vztahu s klientem. Pouze v takovém případě totiž může vzniknout vztah založený na důvěře klienta ve znalosti a schopnosti jeho advokáta, což je nejlepším základem úspěšného poskytování právních služeb.

S jistotou se na nás můžete spoléhat v tom, že sledujeme aktuální právní dění, máme přehled o platném znění právních předpisů a sledujeme vývoj soudní judikatury, která v souvislosti se zavedením nového občanského zákoníku a dalších právních předpisů doznává značných proměn.
 
Při řešení záležitostí našich klientů ctíme klientovy požadavky a cíle, kterých má být dosaženo, a dodržujeme zásadu průběžné informovanosti klienta o stavu jeho věci. Každý klient musí dostat to, co chce nebo potřebuje. Vždy hledáme řešení, které je pro klienta v dané situaci nejhospodárnější, tj. časově i ekonomicky nejefektivnější. 

Právní služby poskytujeme jak v sídle naší advokátní kanceláře v Třebíči (a po celém Kraji Vysočina), tak i v její pobočce v Praze. Na základě požadavků klientů však jsme schopni poskytovat právní služby rovněž u klientů doma či v sídle jejich firmy. Určitou část právních služeb poskytujeme také on-line, tedy napříč celou republikou.

Odměnu za poskytování právních služeb stanovujeme individuálně pro každý konkrétní případ. Ctíme zásadu, že klient má právo znát cenu právních služeb předem a mít tak možnost svobodně se rozhodovat. Samozřejmostí je předem dohodnutá výše odměny, nebo alespoň předem stanovený způsob jejího budoucího určení. Podle charakteru poskytované právní služby lze sjednat odměnu časovou, úkonovou, paušální nebo podílovou. Časová odměna: částka za jednu časovou jednotku. (Kč / hod.). Úkonová odměna: dohodnuta nebo stanovena v souladu s tzv. advokátním tarifem, což znamená, že hodnota každého úkonu právní služby bude určena podle hodnoty věci stanovené v souladu s tímto tarifem. Úkonová odměna platí v těch případech, kdy nedojde k jiné dohodě o výši odměny. Paušální odměna: pevná předem známá částka za poskytnutí právní služby (Kč / vyřízení celé věci). Podílová odměna: podíl na úspěchu ve věci. V tomto případě se výše odměny stanoví určitým procentem z hodnoty věci (% / hodnota získaného plnění).

Máte-li jakýkoli právní problém, nebojte se nás kontaktovat. I když si myslíte, že Vaše věc nemá šanci na úspěch, že už je všechno ztracené, případně že Váš současný právní zástupce pro Vás nedělá maximum, nebojte se Vaši věc zkonzultovat s námi. První konzultace Vaší věci je obvykle zdarma.

Tým Advokátní kanceláře Mgr. Martina Lorence, advokáta v Třebíči a v Praze
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx