Převod podílu v s.r.o. bez souhlasu manžela převodce může být neplatný

Stal-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem společnosti s ručením omezeným (a jedno, zda společníkem jediným, anebo spolu s dalšími společníky jen jedním z více společníků), tvoří podíl jakožto majetková hodnota součást společného jmění manželů. Manžel se však nestává společníkem společnosti.
To vyplývá z § 709 odst. 3 obč. zák.: Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví. Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.

V případě, že manžel-společník převede svůj podíl na třetí osobu bez souhlasu manžela (nespolečníka), může se manžel (nespolečník) dovolat neplatnosti takového právního jednání. Takový závěr vyplývá z § 714 odst. 2 obč. zák.: Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání.

Jedná se o neplatnost relativní, přičemž pro její účinky je nutné, aby se jí manžel (nespolečník) dovolal vůči manželovi-společníkovi právně správným postupem a ve stanovené lhůtě, jinak právo zanikne. Dovolání se neplatnosti takového právního jednání se pak (nedojde-li např. k narovnání těchto vztahů) realizuje žalobou na určení vlastnického práva k manžela společníka k převedenému podílu, nikoli žalobu na určení neplatnosti smlouvy o převodu podílu, jak nesprávně dovozují některé soudy z ne zcela jasné dikce výše citovaného ustanovení (§ 714 odst. 2 obč. zák.), kde se výslovně hovoří o dovolání se neplatnosti.

Neplatnost smlouvy o převodu podílu pak je v rámci řízení o určení vlastnického práva k podílu řešena jako otázka předběžná. K tomu např. následující judikatura: Má-li právní otázka, o níž má být rozhodnuto určovacím výrokem, povahu předběžné otázky ve vztahu k existenci práva nebo právního vztahu, není dán naléhavý právní zájem na určení této předběžné otázky, lze-li žalovat přímo na určení existence práva nebo právního vztahu (22 Cdo 2147/99, uveřejněný pod č. R 68/2001); podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 1039/2006, ze dne 31.8.2006. Tento judikát (a jiné další judikáty) pak lze bez dalšího použít i v aktuální právní úpravě, účinné ode dne 1.1.2014, tj. nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech).

Petit určovací žaloby by měl znít takto: Určuje se, že jediným společníkem společnosti ABCD, s.r.o., IČ: 12345678, se sídlem Revoluční 1, Praha 1 je pan X Y, nar. 1.2.2000, bytem Revoluční 2, Praha 1.

V Třebíči dne 27.6.2018

Mgr. Martin Lorenc, advokát
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx