Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.

V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami, zejm. úpravy poměrů nezletilých dětí (svěření do péče, určení výživného, styk s druhým rodičem), dále vypořádání majetkových vztahů, výživné rozvedeného manžela atd. Jedná se velmi často o citlivé, zátěžové situace v životě člověka, ve kterých kromě objektivního právního názoru považuji za důležité více než v jiných oblastech práva, navázat vztah nejvyšší důvěry s klientem a poskytnout mu i tolik potřebnou psychickou podporu. Právní znalosti opírám nejen o příslušná zákonná ustanovení, ale také o bohatou judikaturu Ústavního soudu ve věcech péče o nezl. děti, když zastupuji klienty nejen před obecnými soudy, ale rovněž při podání ústavní stížnosti před Ústavním soudem ČR. V rámci opatrovnických sporů je pak samozřejmostí spolehlivost a rychlost mnou poskytovaných právních služeb, neboť zde více než jinde hraje čas klíčovou roli, přičemž jakékoliv prodlevy jsou k újmě dítěte a rodiče.

V oblasti občanského práva připravuji smluvní dokumentaci, a to ať už k nejčastějším převodům vlastnického práva k nemovitostem koupí nebo darováním, tak i mnohé další smluvní typy vč. smluv nepojmenovaných. Rovněž řeším spory vyplývající z práv odpovědnosti za vady, bezdůvodné obohacení, náhrady škody, vymáhání pohledávek.

V oblasti pracovního práva nejčastěji zpracovávám kompletní pracovněprávní dokumentaci firmám. Zkušenosti mám i s nároky z nemocí z povolání a s mnohými dalšími instituty pracovního práva.

V právu insolvenčním se pak věnuji převážně přípravě návrhů na povolení oddlužení, vč. všech souvisejících úkonů.

Dále poskytuji služby mediace, tedy alternativní formy řešení sporu. Mediace představuje příležitost pro strany konfliktu sejít se v klidném a bezpečném prostředí naší kanceláře, mluvit spolu za pomoci mne jako nestranné osoby – mediátora a společně hledat řešení, které spor navždy ukončí. Více o mediaci zde.

Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx